Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Internetdienstverlening.nl

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van Internetdienstverlening.nl. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Internetdienstverlening.nl. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten die onder Internetdienstverlening.nl vallen.

Algemeen

Internetdienstverlening.nl vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Internetdienstverlening.nl houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Internetdienstverlening.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  2. Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  3. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de Internetdienstverlening.nl websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
  4. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Internetdienstverlening.nl;
  5. Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  6. Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  7. Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Internetdienstverlening.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  8. Om te voldoen aan de op Internetdienstverlening.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Internetdienstverlening.nl. Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Internetdienstverlening.nl producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Internetdienstverlening.nl producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Internetdienstverlening.nl-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Internetdienstverlening.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Internetdienstverlening.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Internetdienstverlening.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Internetdienstverlening.nl uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Internetdienstverlening.nl ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Internetdienstverlening.nl uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van websites van Internetdienstverlening.nl kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Lees hier meer over op ons cookie beleid.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Internetdienstverlening.nl-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een website van Internetdienstverlening.nl terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen. Voor diensten van Internetdienstverlening.nl waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Internetdienstverlening.nl de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

Internetdienstverlening.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Internetdienstverlening.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Internetdienstverlening.nl, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Internetdienstverlening.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Internetdienstverlening.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Internetdienstverlening.nl.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Internetdienstverlening.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Internetdienstverlening.nl via e-mail, telefoon, post. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via: Internetdienstverlening.nl
Tav. Klantregistratie
Pastoor Gielenstraat 26a
1614 LM Lutjebroek
tel: +31 (0)22 88 55 001
U kunt ook een e-mail sturen via onze contact pagina

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Internetdienstverlening.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.
Laatste wijziging: 24-01-2017 14:50:41.
Reacties uitgeschakeld voor Privacy Verklaring